top of page

Obchodní podmínky
Společnosti Atecram s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Praha 110 00 identifikační číslo: 19582463 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 388765 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stejskyfx.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Atecram s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 110 00 identifikační číslo: 19582463 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 388765 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), nebo na základě smlouvy o poskytování služeb formou kurzů, seminářů popř. poradenství (dále jen „služby“), uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.stejskyfx.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo čerpat služby od prodávajícího, je právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.6.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ") se nepoužije.

1.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.8.Veškeré objednané zboží poskytované prodávajícím je digitálním obsahem, který bude kupujícímu zaslán na jím uvedenou e-mailovou adresu.

1.9.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.9.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.9.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

1.9.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „  Objednat členství “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.12. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu prostřednictvím platební metody Stripe.

1.13. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu. Zboží nebo digitální obsah bude kupujícímu poskytnut po uhrazení kupní ceny.

1.14. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.15. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.16. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.17. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1.18. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k použití pro osobní potřebu a uživatel se zavazuje za to zaplatit úplatu.

1.19. Veškerý obsah poskytovaný prodávajícím (Trading signály) je považován za digitální obsah. Uzavřením smlouvy o digitálním obsahu (Trading signály) spotřebitel výslovně souhlasí se zahájením plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu jeho právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

1.20. Pokud není sjednána doba plnění, poskytovatel zpřístupní uživateli digitální obsah bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

1.21. Poskytovatel uživateli zaručuje, že digitální obsah je po dobu trvání závazku bez vad. Poskytovatel zpřístupní uživateli nejnovější verzi digitálního obsahu dostupnou v době uzavření smlouvy.

1.22. Poskytovatel zajistí, aby byly uživateli poskytovány odsouhlasené aktualizace digitálního obsahu.

1.23. Pokud se během trvání závazku vyskytne vada, je na poskytovateli, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován bez vad.

1.24. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel od smlouvy odstoupit, nesplní-li poskytovatel svůj závazek bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu uživatel vyzval, nebo v dodatečné lhůtě výslovně odsouhlasené provozovatelem. strany.

1.25. Uživatel může odstoupit od smlouvy bez dodatečné lhůty pouze tehdy, je-li z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zřejmé, že poskytovatel digitální obsah neposkytne, nebo pokud to vyplývá z dohody stran nebo z okolností při uzavření smlouvy. smlouvy, že je nezbytné plnění ve stanovené lhůtě

1.26. Má-li digitální obsah vadu, může uživatel požadovat její odstranění, pokud to není nemožné nebo neúměrně nákladné; to bude posuzováno zejména s ohledem na závažnost vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.

1.27. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím upozornění tak, aby uživateli nepůsobila značné obtíže, s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro který jej uživatel požadoval.

1.28. Jakýkoli obnovitelný digitální obsah, službu nebo předplatné lze zrušit zasláním e-mailu na adresu stejskyfx@atecram.com

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.29. Spotřebitel nemůže po zahájení plnění odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na fyzickém nosiči; v případě plnění na úplatu, začalo-li s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, byl spotřebitel poučen o tom, že právo na odstoupení od smlouvy tímto zaniká, a podnikatel poskytl ho s potvrzením. Uzavřením smlouvy o digitálním obsahu (Trading signály) spotřebitel výslovně souhlasí se zahájením plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu jeho právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

1.30. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit, pokud a) poskytovatel neodstranil vadu v souladu s § 2389l OZ nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna. v přiměřené době nebo bez podstatných obtíží pro uživatele, b) vada se projeví i po odstranění, nebo c) vada je podstatným porušením smlouvy.

1.31. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu pouze nepodstatná; má se za to, že vada není nepodstatná.

1.32. Pokud uživatel odstoupí od smlouvy, poskytovatel se zdrží používání obsahu odlišného od osobních údajů uživatele, které byly uživatelem vytvořeny při využívání digitálního obsahu.

1.33. Pokud uživatel odstoupí od smlouvy, může poskytovatel uživateli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, zejména znepřístupněním digitálního obsahu nebo uživatelského účtu.

1.34. Pokud uživatel odstoupí od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR1,35. Zásady zpracování osobních údajů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou umístěny na webových stránkách www.stejskyfx.cz

1.36. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI

1.37. Veškeré informace na www.stejskyfx.cz a v produktech poskytovaných, zejména, ale ne výhradně, v rámci produktu Trading signály jsou určeny pouze pro vzdělávací účely. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Informace na tomto webu nebo Patreonu představují subjektivní názory autorů, kteří zde publikují. Nejsme registrovaným investičním poradcem, makléřem, dealerem, agentem ani zástupcem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy ani doporučení ohledně nákupu investičních nástrojů nebo možnosti obchodování na finančních trzích v krátkodobém či dlouhodobém horizontu. Pokud jsou na této webové stránce, v kurzech, ve výukových materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, na webových seminářích nebo v online kurzech zmíněny konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva nebo deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Neneseme odpovědnost za to, co čtenář dělá na základě názorů zveřejněných kdekoli na tomto webu či Patreon skupině. Při nákupu nebo prodeji investičních nástrojů se vystavujete riziku ztráty.

1.38. Obchodování s sebou nese vysokou míru rizika pro váš kapitál a měli byste obchodovat pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Obchodování nemusí být vhodné pro všechny investory, proto se prosím ujistěte, že plně rozumíte souvisejícím rizikům a v případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

1.39. Hypotetické výsledky výkonnosti mají mnoho inherentních omezení, z nichž některá jsou popsána níže. Neprohlašuje se, že jakýkoli účet bude nebo pravděpodobně dosáhne zisků nebo ztrát podobných těm, které jsou uvedeny; ve skutečnosti často existují ostré rozdíly mezi hypotetickými výsledky výkonnosti a skutečnými výsledky následně dosaženými jakýmkoli konkrétním obchodním programem.

1.40. Veškeré služby související s Alternativním investičním fondem jsou poskytovány společností NEUGESTE S. R. O. IČ: 08402892, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a nevztahují se na ně tyto obchodní podmínky. V případě poskytovaní služeb spojených s Alternativním investičním fondem vždy dochází k uzavření smlouvy se specifickými podmínkami mezi společností NEUGESTE S. R. O. a klientem.

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

 

1.40. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.41. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.42. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.43. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rybná 716/24, Praha 110 00, adresa elektronické pošty stejskyfx@atecram.com

bottom of page